Litt om steinerpedagogikken

Litt om steinerpedagogikken

Steinerpedagogikken tar
utgangspunkt i det antroposofiske menneskesyn, slik det er skildret av Rudolf
Steiner.

Oppdragelses- og læringsmål innenfor steinerpedagogikk frem
til 7 år:

Det overordnede mål innenfor steinerpedagogikk er
å forstå det enkelte barns individualitet og bringe det til fri og harmonisk
utfoldelse i det sosiale liv.

Det er å ta hensyn til at hvert barn har
kvaliteter som uttrykkes inividuelt.

Det er å ta hensyn til at barnet i
førskolealder har en særlig sensitivitet i sansningen, med begrenset mulighet
for å sile inntrykkene.

Det er å ta hensyn til at barnet trenger rytmer i
hverdagen.

Det er å ta hensyn til at barnet lærer først og fremst gjennom
etterligning, forbilde og handling.

Det er å ta hensyn til at hver alder
utvikler noe nytt som har noe typisk ved seg.

I SORIA MORIA STEINERBARNEHAGE LEGGER VI VEKT PÅ:

Å være en “hage” der barneverdenen får lov til å være i fred. Barn får lov
til å være barn.

Å leve med i årets rytmer og å feire årstider og høytider med små fester.
Dette bidrar til en trygg, harmonisk rytme som bærer oss gjennom dagen, uken og
året.

Å legge forholdene til rette slik at det blir tid og rom til å ivareta
barnets fantasi og den frie leken.

Å hjelpe barna til å skape sine egne indre bilder gjennom å daglig bruke våre
folkeeventyr, annet godt fortellerstoff, sanger, rim, regler og sangleker.

Å lage all den maten vi spiser i barnehagen sammen med barna, med vekt på
sunn, enkel og næringsrik mat. Så sant det er mulig velger vi økologiske
produkter.

At voksne har et arbeid å gjøre - som barna kan delta i. De er med på det som
skjer - inne og ute - enten vi baker, vasker, snekrer, steller hagen eller
reparerer ting.

Å skape en hverdag uten travelhet, hvor barna lærer livet å kjenne gjennom
etterligning.

Å ta på alvor at barna trenger å lære om det gode, det vakre og det sanne,
samt respekt for andre mennesker, andre kulturer og hele skapelsen. Barna skal
også lære at det er personlig engasjement forbundet med dette.

MILJØET I BARNEHAGEN

Miljøet i barnehagen er lagt til rette for å gi barna livsmot, glede over
tilværelsen og at de i tillit kan utvikle seg til sosiale, frie og kreative
mennesker.

Gjennom leken og omgivelsene kan barnet gjøre erfaringer som ivaretar disse
målene.

Leketøyet er av naturmaterialer og enkelt bearbeidet slik at barnet selv må
ta i bruk sin fantasi og vilje for å få leken i gang. Barna inspireres av det
sosiale livet rundt seg - samspillet mellom de voksne i arbeid, og barna i
etterlignende og fantasifylt lek. Vi avbryter barnas lek minst mulig. Vi legger
vekt på en harmonisk dags - uke og årsrytme i pakt med naturen. Dette gir barna
en forutsigbar hverdag med ro til lek og hvile, undring og drøm.

Leken er barnets arbeid sier Rudolf Steiner.