Driftsvedtekter for soria moria steinerbarnehagen

Her finner du vedtekten for Soria Moria Steinerbarnehage, de inneholder b.l.a opptakskriterier for søknad om barnehageplass.

Driftsvedtekter

Stiftelsen Soria Moria Steinerbarnehages hovedvedtekter, er gjeldende vedtekter. Dersom det ikke er samsvar mellom stiftelsens hovedvedtekter og driftsvedtektene, vil hovedvedtektene være gjeldende.

Soria Moria Steinerbarnehage eies og drives av Stiftelsen Soria Moria Steinerbarnehage i Haugesund. Barnehagen drives av personer som arbeider målbevisst med å virkeliggjøre Rudolf Steiners pedagogiske impulser. Det tilstrebes å ansette medarbeidere som fortrinnsvis har utdannelse fra seminarer, høyskoler og/ eller kursvirksomheter i antroposofisk regi. Barnehagen skal drives i samsvar med barnehageloven.

 

Foreldreråd / foreldremøte

Barnehagen skal ha et foreldreråd bestående av foreldrene / de foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet velger representanter til samarbeidsutvalget. Ansvar for innkalling til årlig møte i foreldrerådet tilligger forvaltningen, og skal finne sted innen utgangen av september hvert år.

 

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av to foreldrerepresentanter fra hver avdeling og to medarbeidere fra kollegiet, en av disse skal være fra forvaltningen.

Foreldrerådet og de ansatte velger representanter som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget velges for ett år.

Representanter til samarbeidsutvalget velges fortrinnsvis for to år om gangen.

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg om saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ut- / innearealet m.m. Samarbeidsutvalget blir forelagt årsplanen for den pedagogiske virksomheten i samsvar med barnehagens formål. Styrer har møte,- tale,- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

 

Barnehagekollegiet

Pedagogene, i samarbeid med assistentene og fagarbeiderne, ivaretar det daglige pedagogiske og praktiske arbeidet i barnehagen. Alle medarbeidere skal møte til det ukentlige kollegiemøtet.

 

Kommunal representasjon

Barnehagen forholder seg direkte til Haugesund kommune eller gjeldende instans, når det gjelder kontroll og innsyn.

 

Opptakskriterier – opptaksmyndighet

 1. Opptakskriterier

  Barnehagen er åpen for barn fram til skolealder. Opptak blir gjort på grunnlag av en vurdering hvor en rekke forhold spiller inn.

 • Barn med funksjonshemning skal ha prioritet ved opptak.

 • Barnegruppens sammensetning med hensyn til alder og kjønn.

 • Barn av ansatte i stiftelsen Soria Moria Steinerbarnehage og Rudolf Steinerskolen i Haugesund skal ha prioritet ved opptak.

 • Barn som har søsken i Soria Moria eller på steinerskolen i Haugesund skal prioriteres.

 • Barn som skal fortsette på Steinerskolen skal prioriteres.

 • Barnets behov for barnehageplass.

 • Barn som er født etter 1. september det året de fyller ett år kan tas opp i Soria Moria Steinerbarnehage dersom foreldrene er ansatt i Soria Moria Steinerbarnehage eller Ved Rudolf Steinerskolen i haugesund.

 • Hvor lenge barnet har stått på venteliste.

 

 1. Opptaksmyndighet

Styrer / pedagogiske ledere har ansvar for opptak av barn. Eventuelle klager fremmes skriftlig til Haugesund kommune, som har ansvar for samordnet opptak.

 

Opptaksperiode

Et barn som har fått plass i Soria Moria Steinerbarnehage kan beholde plassen til det begynner på skolen.

 

 

Oppsigelse

Det er ikke adgang til å søke om permisjon, med mindre permisjonen gjelder for et helt barnehageår. Om barnet skal slutte i barnehagen må plassen sies opp i barnehageportalen, som er Haugesund kommune sitt nettsted for samordnet opptak, det er 3måneders oppsigelsestid. Plassen kan sies opp fra den 1. eller den 15. i måneden. Siste frist for oppsigelse før sommerferien er 1. februar, siste dag i barnehagen blir da 30. april. Oppsigelsen kan ikke gjøres gjeldende for juni måned alene. Det må betales i oppsigelsestiden. Forvaltningen kan si opp en barnehageplass med 1 måneds varsel dersom den uten rimelig grunn ikke benyttes eller ved uregelmessig betaling.

 

Åpningstider

Barnehagen holder stengt fire uker i juli måned, samt i skolens jule- og påskeferie. Barnehagen holder også stengt på de oppsatte planleggingsdagene. For øvrig er barnehagen åpen alle virkedager inklusiv skolens høst og vinterferie.

 

Foreldrebetaling

Stiftelsen Soria Moria Steinerbarnehage følger den til en hver tid gjeldende satsen for makspris for foreldrebetaling. Betalingen skal være forskuddsvis for 1 måned om gangen. Det betales for 11 måneder i året. I tillegg betales det matpenger etter gjeldende satser satt av stiftelsens styre.

Det gis søskenmoderasjon etter gjeldende satser i Haugesund kommune. Friplass må den enkelte selv søke om direkte til Haugesund kommune.

 

Vedtektsendring

Styret kan dersom minst ¾ av styrets medlemmer stemmer for det, vedta endringer i disse driftsvedtekter.